Skip to content

Algemene voorwaarden basisbeleggen b.v.

Artikel 1 Algemene bepalingen en definities

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Basisbeleggen B.V. gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer: 75714892.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Basisbeleggen B.V.

aangeboden diensten, abonnementen, producten, trainingen, cursussen en overeenkomsten.

 1. Voor de dienstverlening van Basisbeleggen B.V. is geen vergunning vereist van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (WFT). 
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar het abonnement en overige dienstverlening van Basisbeleggen B.V. 
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar producten, trainingen en cursussen. Alle hebben betrekking op de inhoud van het dan geldende actuele aanbod van Basisbeleggen B.V. 
 4. Basisbeleggen B.V.  is bevoegd om wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. De gewijzigde voorwaarden zullen tijdig worden aangegeven en openbaar worden gemaakt. Als geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Artikel 2 De dienstverlening

 1. Basisbeleggen B.V. biedt (particuliere) beleggers de mogelijkheid om door middel van een abonnement (hierna: abonnee) de beleggingsactiviteiten van Basisbeleggen B.V. te volgen binnen de door Basisbeleggen B.V. ingerichte portefeuille. De abonnee ontvangt aankondigingen over veranderingen in de portefeuille van Basisbeleggen B.V.  via het opgegeven e-mailadres bij aankoop. 
 2. Basisbeleggen B.V.  biedt naast het abonnement; losse trainingen, masterclasses, cursussen, evenementen, Webinars, workshops, lezingen, coaching, andere online en fysieke evenementen aan. De inhoud van deze mag nooit gezien worden als beleggingsadvies en is enkel bedoeld ter educatie.
 3. Het staat de abonnee vrij om eventuele nieuw in te nemen posities van Basisbeleggen B.V.  voor zijn eigen beleggingsportefeuille op te volgen. Als de abonnee twijfelt of het verstandig is een ingenomen positie van Basisbeleggen B.V. over te nemen ter zake de eigen beleggingsportefeuille, raadt Basisbeleggen B.V. de abonnee aan daarover eerst professioneel advies in te winnen bij een onafhankelijk financieel adviseur; 
 4. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor de samenstelling, beheer en verloop van zijn persoonlijke beleggingsportefeuille. De abonnee handelt voor eigen rekening en risico ter zake zijn persoonlijke beleggingsportefeuille. Basisbeleggen B.V.  verleent geen advies of persoonlijke begeleiding aan de abonnee. 
 5. Basisbeleggen B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien daartoe gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop geen invloed uitgeoefend kan worden, doch  waardoor niet in staat de verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, pandemie, extreme weersomstandigheden. Tevens is er het recht ons op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat we de verbintenis hadden moeten nakomen.

 

Artikel 3 aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat via www.basisbeleggen.nl een abonnement wordt afgesloten en/of een losse training/cursus wordt aangeschaft. 
 2. De overeenkomst voor het abonnement wordt aangegaan voor 1 jaar. Bij het aangaan van een abonnement kan het abonnement niet tussentijds worden beëindigd. Na afloop van het 1e jaar wordt de overeenkomst automatisch verlengd met een jaar. Na afloop van het 1ejaar heeft de abonnee de mogelijkheid om het abonnement maandelijks op te zeggen. Hierbij geldt dat bij deze opzegging het vooruitbetaalde abonnementsgeld van de resterende maanden zal worden gerestitueerd. 
 3. Voor het opzeggen van een abonnement geldt een verwerkingstijd van 5 werkdagen. Je ontvangt 10 dagen van tevoren een herinneringsmail dat je abonnement verlengd zal worden.
 4. Opzegging van de overeenkomst dient online plaats te vinden; onder online wordt verstaan via het een email naar info@basisbeleggen.nl. In deze mail ontvangen wij graag de klantgegevens zoals opgegeven bij ons; voor- en achternaam + bijbehorend email adres. De opzegging is officieel wanneer de opzegging wordt bevestigd. Je hebt dan nog toegang tot het abonnement voor de periode dat je abonnement is afgesloten. Voorbeeld: je hebt een jaarabonnement afgesloten en na 9 maanden zeg je op. Je ontvangt dan direct een bevestiging, alleen je lidmaatschap loopt nog 3 maanden daarna door. Als je abonnement is verlopen ontvang je nog een laatste bevestiging van eindiging van de overeenkomst.
 5. Basisbeleggen B.V.  behoudt zich het recht om voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel te ontbinden indien de abonnee zich niet houdt aan een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst/algemene voorwaarden of daarmee in strijdt handelt. Als de abonnee zich niet houdt aan zijn verplichtingen en de overeenkomst hieruit ontbonden wordt, vindt geen restitutie plaats.
 6. Basisbeleggen B.V.  behoudt zicht het recht om een abonnee te weigeren zonder opgaaf van reden. 

 

Artikel 4 Overdracht en beschikbaar stellen informatie, rechten en plichten

 1. Het is de abonnee niet toegestaan informatie, rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te dragen of beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Basisbeleggen B.V.  Hieronder uitdrukkelijk mede begrepen de inloggegevens voor het inloggen op het beveiligde platform van Basisbeleggen.nl en het doorsturen van e-mails waarin veranderingen in de portefeuille worden aangekondigd. Ook het maken van screenshots, foto’s en kopieën. In het geval dat dit wel plaatsvindt is Basisbeleggen B.V.  genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen om de toegebrachte schade en gederfde inkomsten te verhalen op de individu die deze ongeoorloofd heeft overgedragen of beschikbaar heeft gesteld aan persoon/personen die geen actief abonnement hebben afgesloten en/of losse trainingen, cursussen of andere materialen die onder het intellectuele eigendom van Basisbeleggen BV. vallen hebben gekocht. 

 

Artikel 5 Vergoeding abonnement, producten en betalingsverplichting abonnee

 1. Voor haar diensten brengt Basisbeleggen B.V.  de abonnee een vergoeding in rekening. 
 2. De actuele abonnementsprijzen en prijzen voor losse trainingen en cursussen staan vermeld op www.basisbeleggen.nl. De genoemde bedragen op de website- en betaalpagina zijn inclusief btw. 
 3. Voor afgesloten abonnementen geldt dat de vergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd is.
 4. Op de dag dat de overeenkomst tot stand komt rust de betalingsverplichting op de abonnee.
 5. Basisbeleggen B.V. behoudt zich het recht voor de administratieve verwerking en uitvoering van de door de abonnee afgegeven doorlopende machtiging uit te besteden aan een derde.
 6. Bij het afsluiten- of het verlengen van een abonnement geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 7. Indien de abonnee in gebreke blijft met de tijdige betaling van de verschuldigde bedragen, behoudt Basisbeleggen B.V.  zich het recht voor de toegang tot het platform van basisbeleggen.nl te blokkeren. Alvorens de toegang van de abonnee te blokkeren, wordt de abonnee door Basisbeleggen B.V.  in gebreke gesteld.
 8. Indien de abonnee ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft is de abonnee verplicht om de zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk kosten – die voor de inning van de declaratie noodzakelijk zijn, te betalen.

 

Artikel 6 Persoonsgegevens & vertrouwelijkheid

 1. Basisbeleggen B.V.  gebruikt de door de abonnee verstrekte persoonsgegevens voor het aangaan van de overeenkomst en het gebruik van het trainingsplatform van Basisbeleggen B.V. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst, dan wel indien een wettelijk voorschrift Basisbeleggen B.V. hiertoe verplicht. Voor het overige worden de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt met toestemming van de abonnee en alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 2. De abonnee verleent Basisbeleggen B.V.  uitdrukkelijk toestemming de bekende persoonsgegevens te mogen verwerken en te gebruiken ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst. Tevens verleent de abonnee toestemming de gegevens op te nemen in een databestand. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
 3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. De verplichtingen uit dit artikel blijven bestaan zolang de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie, ongeacht of de overeenkomst is beëindigd en wat daar de reden van is.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De aangeboden informatie is uitsluitend voor eigen gebruik van de abonnee. De rechten van intellectuele eigendom op de website www.basisbeleggen.nl en op het trainingsplatform van Basisbeleggen B.V. berusten uitsluitend bij Basisbeleggen B.V. en/of de rechthebbende.
 2. Het is de abonnee niet toegestaan informatie van de mail notificaties en op het trainingsplatform van Basisbeleggen B.V. te kopiëren, te downloaden, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of beschikbaar te stellen door middel van een link tussen de website www.basisbeleggen.nl en een andere webpagina, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Basisbeleggen B.V., behoudens voor eigen gebruik.
 3. Iedere inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, is strafbaar; daarnaast behoudt Basisbeleggen B.V.  zich het recht voor haar schade, dan wel de schade van de rechthebbende, te verhalen op de abonnee indien sprake is van ongeoorloofd gebruik van de gepubliceerde informatie.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Basisbeleggen B.V. besteedt de nodige zorg aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en actualiteit van de eigen publicaties. Echter biedt dit geen garanties voor een positief rendement van de persoonlijke beleggingsportefeuilles van de abonnee, derhalve aanvaardt Basisbeleggen B.V.  geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen die de abonnee neemt op basis van de gegeven informatie.
 2. Basisbeleggen B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd of onrechtmatig gebruik door de abonnee, dan wel een derde die door toedoen van de abonnee, dan wel anderszins toegang heeft verkregen tot de gegevens van die abonnee.
 3. Basisbeleggen B.V. is niet aansprakelijk voor de onbereikbaarheid van haar website www.basisbeleggen.nl, het trainingsplatform van Basisbeleggen B.V. en alle andere platformen alsmede voor schade die het gevolg is van die onbereikbaarheid.
 4. Basisbeleggen B.V. is voorts niet aansprakelijk voor foutieve beleggingsbeslissingen van de abonnee of voor de waardeontwikkeling van de persoonlijke beleggingsportefeuille van de abonnee.
 5. Abonnee vrijwaart Basisbeleggen B.V. tegen alle aanspraken van derden op schade, de redelijke kosten van juridische bijstand daarbij inbegrepen, die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de abonnee geleverde diensten.
 6. Basisbeleggen B.V. mag te allen tijde wijzigingen in de programmering en online omgeving maken.

 

Artikel 9 Reikwijdte Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst (waaronder ook inbegrepen een overeenkomst van opdracht) of rechtsbetrekking met Basisbeleggen B.V. 
 2. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien de tussen partijen afwijkende afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 10 Rechtsgeldigheid

 1. Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn of anderszins hun rechtskracht verliezen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen treden in overleg om de nietige of vernietigbare of vervallen bepaling dusdanig te wijzigen dat deze bepaling het economische en juridische effect zo dicht als mogelijk benadert.

 

Artikel 11 Herroepingsrecht

 1. Bij levering van de diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. 
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich via een mail naar info@basisbeleggen.nl richten tot Basisbeleggen B.V.  
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de dagelijks verschuldigde kosten die zijn gemaakt gedurende deze periode voor zijn rekening.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

 1. Op alle met Basisbeleggen B.V. gesloten overeenkomsten alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden worden bij het aangaan van iedere overeenkomt ter hand gesteld. Bovendien worden de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn de algemene voorwaarden tevens te raadplegen op de website: www.basisbeleggen.nl.

 

Basisbeleggen B.V. 05-05-2023

Back To Top